Latvijas Pilsoniskās alianses Privātuma politika


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par
personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas
laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk – Biedrība),
Reģ. Nr.: 40008087708, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 24245580, e-pasts:
alianse@nvo.lv.
Biedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir
alianse@nvo.lv.

Vispārīgie noteikumi

 1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Biedrība veic personas datu apstrādi un
  aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir
  aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos.
 2. Biedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti
  un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu
  aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas,
  nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 3. Biedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos
  gadījumos Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas
  datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši
  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu
  veikšanu.

Personas datu kategorijas

Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no
Biedrības rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras
Biedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
 4. īpašās kategorijas personas dati;
  4.1. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
  4.2. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Biedrība veic personas datu apstrādi:

 1. lai nodrošinātu dokumentu apriti Biedrībā un ar biedru organizācijām;
 2. lai apzinātu Biedrības biedrus un interesentus, tai skaitā informētu par jaunumiem,
  veiktu aptaujas u.c.;
 3. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
 4. sabiedrības informēšanas nolūkos;
 5. Biedrības tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 6. Biedrības biedru un/vai Biedrības interešu aizsardzībai un pārstāvēšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

 1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un
  nodrošinātu tā izpildi;
 2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Biedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktos
  pienākumus;
 3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai īstenotu no Biedrības un datu subjekta starpā
  pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Biedrības leģitīmās
  intereses.

Biedrības leģitīmās intereses ir:

 1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
 2. saglabāt biedru un klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas
  veikti mutiski, telefoniski un tīmekļa vietnē;
 3. veikt klientu aptauju par Biedrības darbību;
 4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu aizsardzība

Biedrība aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā
pastāvošos privātuma riskus un Biedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos
un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus
drošības risinājumus:

 1. datus šifrē, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 2. ugunsmūris;
 3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

 1. tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma vai gadījumos, ja Biedrība aizsargā
  savas tiesiskās interesēs;
 2. auditoriem, finansējuma sniedzējiem (donoriem) vai citiem Biedrības personas datu
  apstrādātājiem.

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Personas dati tiek apstrādāti Alberta ielā 13, Rīgā, LV-1010.

Glabāšanas periods

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.

Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar finansējuma sniedzēju (donoru), Biedrības
leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā
Biedrības klientu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas
datu apstrādes tiesiskais pamats.

Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13.punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek
dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, tos
papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu
apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Biedrība veic, pamatojoties uz
Biedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu
pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja
uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.

Biedrība ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot
privātuma politikas aktuālo versiju.